ಸ್ನಾತಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಸ್ನಾತಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ Course Code ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ. (06-02-2024)

ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕರಡು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24)

ಕೋರ್ಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
B.Sc. Download
B.A. Download
B.Com. Download
BSW Download
BBA Download
BCA Download
B.Ed. Download
B.P.Ed. Download

ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯ
Science Download
BBA Download
BCA Download
BCom Download
BSW Download
BA Download