ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಹುದ್ದೆ
1ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು,
ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2ಶ್ರೀ ವೀರಬಸನಗೌಡ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ,
ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ, ಜಿ1, ರಚನಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್,
ಟೋಲ್ನಾಕಾ ಸರ್ಕಲ್, ಧಾರವಾಡ
ಸದಸ್ಯರು
3ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ , ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಸದಸ್ಯರು
4ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.ಸದಸ್ಯರು
5ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 009.ಸದಸ್ಯರು
6ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ RBI, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 042.ಸದಸ್ಯರು
7ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 012.ಸದಸ್ಯರು
8ಕುಲಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ),
ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ
ಸದಸ್ಯರು
9ಕುಲಸಚಿವರು,
ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ
ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ