ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕರಡು (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24)

ಕಲಾ ನಿಕಾಯ

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
M.A. ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ Download
M.A EnglishDownload
M.A Political ScienceDownload
M.A HistoryDownload
M.A History & ArcheologyDownload
M.S.W Master of Social WorkDownload

ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
M.Sc PhysicsDownload
M.Sc ChemistryDownload
M.Sc MathematicsDownload
M.Sc Computer ScienceDownload

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯ

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರDownload

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ

ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ (M.Ed)Download
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ (MP.Ed)Download
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
M.C.ADownload
M.B.ADownload