ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

  • ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ

  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
  • ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
  • ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು
  • ನಾಯಕತ್ವ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು
  • ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಕ್ತ ಹರಿವಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
  • ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು