• 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ Research Supervisor (ಸಂಶೋಧನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ Co-Supervisor) ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು (ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ)
  • 2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು (ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ)