ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗಗಳು
1 ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ
2 ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
3 ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
4 ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗ
5 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ