ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆವಿಭಾಗಗಳು
1 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
2 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
3 ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
4 ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
5 ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
6 ಸಕ್ಕರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
7 ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
8 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
9ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ