ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆವಿಭಾಗಗಳು
1ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ
2ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ/ಯೋಗ ವಿಭಾಗ