ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆವಿಭಾಗಗಳು
1 ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
2ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
3ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ