ಸುತ್ತೋಲೆ : ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ೧ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರನ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತೋಲೆ : ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ೧ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರನ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು