ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ ತಾವರಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್

ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು , ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್

ಸಮ-ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರೊ.ಆನಂದ ಎಸ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪ್ರೊ.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಎ.ಅಂಗಡಿ

ಕುಲಸಚಿವರು(I/C) ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮರಡಿ

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (I/C).

ಪ್ರೊಫೈಲ್